• Đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tìm hiểu về tiêu đề Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

10/07/2020 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 10/07/2020 | 06:01

STO - Chủ đề đại hội là tư tưởng chỉ đạo định hướng hoạt động của Đảng; xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 5 năm của đại hội. Chủ đề Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng cũng là tiêu đề của Dự thảo Báo cáo chính trị “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, sự năng động, sáng tạo của nhân dân; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đồng bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh trong nhiệm kỳ cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả nước”.

Chủ đề trên gồm 5 thành tố, vừa kế thừa, phát triển chủ đề Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, vừa thể hiện tập trung, cô đọng nhất mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm tới.

Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là thành tố đầu tiên (thành tố về Đảng), có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Hệ thống chính trị bao gồm: Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, Đảng vừa là bộ phận của hệ thống chính trị, vừa là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Như vậy, khi nói hệ thống chính trị là bao gồm cả tổ chức Đảng.

Tuy nhiên, trong thành tố nêu trên, đặt cụm từ “tăng cường xây dựng Đảng” trước “hệ thống chính trị…” là muốn nhấn mạnh vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của Đảng, Đảng ta đã khẳng định: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Trong tình hình hiện nay, cơ hội và thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đang đặt ra, kể cả nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, hơn lúc nào hết chúng ta phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện về mọi mặt.

Tích cực đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: H.Lan

Đối với Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh hoạt động có nhiều đổi mới, tiến bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân… nhưng vẫn cònmột số khó khăn, hạn chế. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày càng lớn hơn, toàn diện hơn, Đảng bộ tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhân tố đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương trong thời gian tới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự năng động, sáng tạo của nhân dân là thành tố thứ hai của chủ đề (thành tố về dân tộc); Đảng ta đã đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm: Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đoàn kết là truyền thống và sức mạnh to lớn của nhân dân ta; Đảng phải dựa vào dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, đó là chìa khóa của thành công.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh “Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết dân tộc” đã đạt được những thành tựu đáng kể, nhưng vẫn chưa đầy đủ. Trong những năm tới, Đảng bộ cần phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà; khơi gợi, phát huy sự chủ động, năng động, sáng tạo, khởi nghiệp của các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh.

Đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ là thành tố thứ ba của chủ đề (thành tố về đổi mới). “Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp…” là bài học kinh nghiệm sau 30 năm đổi mới đất nước được Đảng ta tổng kết, bổ sung, nâng tầm lý luận, luôn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắt trong quá trình lãnh đạo, cụ thể hóa, phát triển đất nước và địa phương. 

Đổi mới toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; từ nhận thức đến hoạt động thực tiễn; từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, quản lý của chính quyền đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh. Yếu tố “đồng bộ” trong dự thảo được bổ sung so với chủ đề Đại hội XIII tỉnh (Đổi mới mạnh mẽ và vững chắc), nhằm khắc phục một số hạn chế trong nhiệm kỳ qua: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược có chuyển biến, nhưng công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển…

Đổi mới toàn diện và đồng bộ là yêu cầu trước mắt và lâu dài đối với sự phát triển của Đảng bộ, thể hiện tầm tư duy lý luận và thực tiễn của đất nước và địa phương trước bối cảnh và đòi hỏi của quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là thành tố thứ tư của chủ đề (thành tố vế quốc phòng an ninh); thành tố này là kế thừa chủ đề Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh (giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội), thay từ “ổn định” bằng từ “an ninh” (an ninh chính trị chỉ tình trạng ổn định, an toàn, vững chắc về chính trị). Đảng ta xác định: Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là điều kiện quan trọng để giữ vững ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi bình yên, an tâm để tập trung phát triển kinh tế.

Sóc Trăng là một trong những địa bàn trọng yếu về an ninh chính trị, tiềm ẩn nhân tố bất ổn định về tôn giáo, dân tộc; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thường xuyên chống phá; tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, cần phải tập trung giải quyết, đảm bảo môi trường ổn định để phát triển.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh trong nhiệm kỳ cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân cả nước là thành tố thứ năm của chủ đề (thành tố về mục tiêu phát triển). Đây là mục tiêu trực tiếp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh nêu mục tiêu tổng quát “Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long” được đánh giá khó trở thành hiện thực. Còn 4/24 chỉ tiêu khó đạt, trong đó có 2 chỉ tiêu quan trọng, tổng hợp là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người. Do vậy trong nhiệm kỳ tới cần điều chỉnh thành tố mục tiêu phát triển cho phù hợp với điều kiện và khả năng phấn đấu của Đảng bộ, mặt khác thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực vươn lên đạt kết quả cao nhất.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng nêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt khoảng 7,0%. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh nêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn là 8% và mục tiêu này có tính khả thi. Bởi vì theo tính toán của nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý và các cơ quan chức năng tỉnh, Sóc Trăng còn nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển (đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực, các công trình, dự án nhiệt điện, điện gió, khu - cụm công nghiệp, du lịch, văn hóa truyền thống các dân tộc…).

Dự thảo Báo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang trong quá trình công bố, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh để hoàn thiện thông qua Đại hội Đảng bộ thời gian tới. Xin nêu một số suy nghĩ của cá nhân nhằm góp phần vào việc trao đổi, bổ sung, làm rõ thêm tiêu đề dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ.

Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: