• Chính quyền

Chặng đường phát triển của ngành quản lý đất đai

19/10/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 19/10/2020 | 06:00

STO - Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một trang sử mới của nước Việt Nam, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ. Trong những ngày tháng lịch sử hào hùng đó, ngày 3-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 41 để kết thúc hoạt động quản lý đất đai của thực dân Pháp, mở đầu cho hoạt động quản lý đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành quản lý đất đai đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước.

Quá trình phát triển ngành đất đai tỉnh

Tại tỉnh Hậu Giang (cũ), năm 1981 Ban Quản lý ruộng đất thuộc UBND tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở Phòng Quản lý ruộng đất thuộc Sở Nông nghiệp, các huyện có bộ phận quản lý ruộng đất thuộc phòng nông nghiệp. Khi tái lập tỉnh Sóc Trăng, tháng 4 năm 1992, Chi cục Quản lý đất đai Sóc Trăng được thành lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, hệ thống quản lý đất đai cấp huyện có tổ quản lý đất đai trực thuộc phòng nông nghiệp cấp huyện.

Thời gian qua, nhiều cán bộ ngành quản lý đất đai của tỉnh đã phát huy trách nhiệm, vai trò để góp phần đưa công tác quản lý đất đai của tỉnh ngày càng đi vào nề nếp. Ảnh: THIỆN HẢI

Trước yêu cầu về tổ chức lại các cơ quan quản lý nhà nước và tăng cường công tác quản lý đất đai, năm 1994 Tổng cục Quản lý ruộng đất và Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước được hợp nhất và tổ chức lại thành Tổng cục Địa chính. Sau đó, ngày 19-1-1995 Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp Sóc Trăng được đổi tên thành Sở Địa chính, trực thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng. Tại cấp huyện thành lập các phòng địa chính trực thuộc UBND cấp huyện; tại cấp xã có cán bộ địa chính xã.

Theo định hướng thành lập các bộ đa ngành, năm 2002 Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập. Trong cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có các đơn vị chuyên trách quản lý nhà nước về đất đai là Vụ Đất đai, Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai (nay là Tổng cục Quản lý đất đai) và các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai. Tại tỉnh Sóc Trăng, ngày 29-9-2003, UBND tỉnh ra Quyết định số 394/QĐ.TCCB.03 về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở Sở Địa chính, bộ phận môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, bộ phận khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp, bộ phận tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau này bổ sung thêm chức năng định giá đất từ Sở Tài chính, chức năng quản lý tổng hợp về biển và biến đổi khí hậu.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng có 6 phòng chức năng, 3 chi cục, 4 đơn vị sự nghiệp, trong đó lĩnh vực quản lý đất đai gồm: Chi cục Quản lý đất đai, Thanh tra, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất. Ở cấp huyện có công chức thực hiện công tác quản lý đất đai trong phòng tài nguyên và môi trường, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Riêng TP. Sóc Trăng có thêm Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND thành phố, cấp xã có cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn.

Thành tựu nổi bật

Lĩnh vực quản lý đất đai là một trong những lĩnh vực chủ lực của ngành tài nguyên và môi trường, chiếm phần lớn nhiệm vụ cũng như số lượng công chức, viên chức. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Dân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, mặc dù trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn nhưng ngành quản lý đất đai của tỉnh đã nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tích nổi bật với nhiều kết quả quan trọng về xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai; điều tra cơ bản về đất đai; đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống thông tin đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất; tài chính đất đai và thị trường bất động sản; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai.

Trong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, đến nay đã đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy được 146.889,39ha, đạt 44,35% so với tổng diện tích tự nhiên. Hiện đang tiếp tục thực hiện Dự án tổng thể Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến 2015, dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành, kết thúc dự án, khi đó toàn bộ diện tích trên địa bàn tỉnh sẽ được đo đạc chính quy, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai được xây dựng hoàn chỉnh.

Riêng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được thực hiện từ năm 1987 đến nay đã cơ bản thực hiện xong. Tính đến tháng 9-2020, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được 443.340 giấy với tổng diện tích đã cấp 283.858,70ha đạt tỷ lệ 99,96% diện tích cần phải cấp.

Một trong những thành tựu nổi bật trong thời gian qua của ngành quản lý đất đai tỉnh là, từ khi thành lập ngành đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai đã được kiện toàn từng bước cả về mặt tổ chức lẫn nghiệp vụ, góp phần tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật. Ngành đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, góp phần chống thất thu cho ngân sách nhà nước; đồng thời công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai cũng đã giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc có liên quan đến đất đai. Địa phương luôn đặt công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đất đai, luôn đổi mới công tác tiếp công dân, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Từng bước hoàn thiện hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương để góp phần đẩy nhanh quá trình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để công tác quản lý đất đai ngày càng hiệu quả

Quản lý đất đai là vấn đề hệ trọng, mang tính tổng hợp cả về kinh tế và chính trị - xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm. Do đó, định hướng trong 10 năm tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề ra nhiều giải pháp để công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày càng hiệu quả hơn. Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân cho biết thêm: “Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trình ngành tài nguyên và môi trường nói chung, trong lĩnh vực đất đai nói riêng; hoàn thiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương”.

Cùng với việc thực hiện các giải pháp quan trọng khác về đất đai, đồng chí Nguyễn Hoàng Dân còn cho biết, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã. Đến thời điểm này có thể khẳng định rằng chưa bao giờ ngành quản lý đất đai lại có cơ cấu tổ chức ngành hoàn chỉnh như hiện nay và là ngành có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự phát triển của xã hội về tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường mới là mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

THIỆN HẢI

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: