Đồng chí Nguyễn Văn Thống - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:

Chú trọng kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền

24/01/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 24/01/2021 | 06:00

STO - Năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp lãnh đạo đã phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Thống - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về nội dung này.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết kết quả quan trọng trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020?

Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Năm 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao. Nội dung kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, công tác phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng quy định; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ các tiểu ban phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp ban tổ chức cấp ủy cùng cấp xây dựng đề án nhân sự ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng quy định; chủ động nắm tình hình, phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy gợi ý kiểm điểm và tiến hành kiểm điểm các tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổng kết thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả cụ thể về kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng?

Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Năm 2020, cấp ủy các cấp kiểm tra 511 đảng viên, 697 tổ chức (tăng 13 đảng viên, giảm 110 tổ chức so năm 2019). Qua kiểm tra, kết luận 1 đảng viên, 15 tổ chức thực hiện chưa tốt, đã giới thiệu rút kinh nghiệm. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 624 đảng viên, 363 tổ chức (tăng 135 đảng viên, giảm 89 tổ chức so năm 2019). Qua giám sát, đánh giá đảng viên, tổ chức đảng thực hiện tốt.

Phóng viên: Đối với công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề của ủy ban kiểm tra các cấp?

Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 41 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (giảm 18 đảng viên so với năm 2019). Qua kiểm tra, kết luận 39 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 28 đảng viên, chiếm 71,79% so với số có vi phạm (đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên). Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề 264 tổ chức, 102 đảng viên (tăng 25 tổ chức, giảm 91 đảng viên so với năm 2019). Công tác giám sát chuyên đề được ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện ngày càng mở rộng, qua giám sát đã phát huy những mặt mạnh, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phóng viên: Việc thi hành kỷ luật đảng viên trong năm 2020 như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 114 đảng viên vi phạm (giảm 9 đảng viên so với năm 2019), chiếm 0,25% so với tổng số đảng viên trong Đảng bộ, bằng các hình thức: khiển trách 86, cảnh cáo 25, cách chức 2, khai trừ 1, trong đó, ban thường vụ huyện ủy và tương đương kỷ luật 4; đảng ủy cơ sở kỷ luật 57; chi bộ kỷ luật 53. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 26 cấp ủy viên các cấp, chiếm 22,80%. Nội dung vi phạm chủ yếu là nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; cố ý làm trái; thiếu tinh thần trách nhiệm; đất đai; tài chính... Ngoài ra, đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đảng viên; xóa tên 177 đảng viên và cho ra khỏi Đảng 188 đảng viên (tăng 17 đảng viên so năm 2019). Việc thi hành kỷ luật của cấp ủy và chi bộ đúng thẩm quyền, cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và đúng quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết định hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021?

Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Giải quyết tố cáo, khiếu nại bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề dư luận quan tâm, nhất là công tác cán bộ, quản lý đất đai và đầu tư công. Xử lý, tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Q.K (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: