• Pháp luật - Bạn đọc

Quyết liệt thực hiện phòng, chống tham nhũng

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 20/01/2020 | 13:30

STO - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tỉnh. Lãnh đạo các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp PCTN. Để hiểu rõ hơn về điều này, phóng viên Báo Sóc Trăng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Hữu Nghĩa - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phóng viên: Đồng chí nhận định như thế nào về công tác PCTN trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Lê Hữu Nghĩa: Năm 2019, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác PCTN, lãng phí. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai tương đối đồng bộ; công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra về PCTN được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan, đơn vị PCTN từng bước được củng cố, kiện toàn. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ và đoàn thể trong PCTN được nâng cao. Từ đó, tạo được sự tin tưởng lớn của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Trong năm 2019, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN. Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp và đã ban hành 4 chương trình; 4 kế hoạch. Tỉnh ủy còn ban hành Công văn số 938-CV/TU về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; chuyển các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo Ban Nội chính Trung ương theo quy định.

Phóng viên: Đồng chí vui lòng cho biết về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng?

Đồng chí Lê Hữu Nghĩa: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiến hành thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng một cách hiệu quả như: thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác (204 cán bộ, công chức), kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động, tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng ngân sách; tài sản công; xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất; quản lý, sử dụng nhà ở; quản lý dự án đầu tư xây dựng; huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, chuyển ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức... Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm quy định về công khai, minh bạch.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN được thực hiện như thế nào?

Đồng chí Lê Hữu Nghĩa: Hầu hết thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều gương mẫu, quyết liệt và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Đồng thời, nêu cao tính chủ động, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng và chủ động yêu cầu, phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý các vụ việc có liên quan đến tham nhũng xảy ra tại cơ quan, đơn vị mình. Lãnh đạo các đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, gắn công tác PCTN lãng phí với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được quán triệt, chỉ đạo thực nghiêm túc. Trong năm, cơ quan có thẩm quyền đã xử lý trách nhiệm 1 cá nhân, với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Phóng viên: Đồng chí cho biết cụ thể hơn về việc phát hiện và xử lý tham nhũng?

Đồng chí Lê Hữu Nghĩa: Qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện quyết định, tham mưu ban thường vụ cấp ủy quyết định thi hành kỷ luật 6 đảng viên (khai trừ 2 đảng viên vi phạm liên quan đến tham nhũng). Năm 2019, các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, truy tố các vụ việc tham nhũng trên địa bàn theo đúng quy định. Theo đó, đang tiến hành điều tra 4 vụ án; đã đưa ra xét xử 2 vụ án liên quan đến tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng với tổng số tiền trên 233 triệu đồng.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã triển khai 48 cuộc thanh tra tại 48 đơn vị về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, thu, chi tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản; đã kết thúc 44 cuộc và công bố 40 kết luận. Qua thanh tra đã phát hiện 23 đơn vị sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, công tác xây dựng cơ bản; sai phạm về tiền gần 13 tỉ đồng. Khi đó, đã xử lý hành chính 9 tập thể và 65 cá nhân có sai phạm với hình thức rút kinh nghiệm. Qua công tác thanh tra đột xuất của ngành công an, phát hiện 1 vụ việc, với 2 người vi phạm; đã thu hồi 28 triệu đồng tiền sai phạm, xử lý kỷ luật cảnh cáo về Đảng, chính quyền 1 người, khiển trách 1 người.

Phóng viên: Công tác PCTN sẽ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như thế nào trong năm 2020, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hữu Nghĩa: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng về công tác PCTN gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp PCTN, trọng tâm là công tác kê khai, minh bạch tài sản của cán bộ, đảng viên theo quy định Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị trước thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí và chú trọng nâng cao hiệu quả phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra nội bộ và qua tiếp nhận, xử lý đơn, thư. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, đấu tranh PCTN, lãng phí. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác PCTN, lãng phí; có biện pháp bảo vệ người tích cực tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, gắn với thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền PCTN.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

SỚM MAI (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: