Huyện Châu Thành - 10 năm vững bước đi lên

09:30 02/01/2019

Sau 10 năm thành lập, huyện Châu Thành đã phát huy lợi thế trong từng lĩnh vực, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kết hợp giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội. Từ đó, kinh tế của huyện Châu Thành liên tục tăng trưởng, văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ, hệ thống chính trị được kiện toàn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm ổn định, giữ vững. SONG LÊ (Thực hiện)