• Thị xã Vĩnh Châu

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng

03/09/2019 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 03/09/2019 | 06:01

STO - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Vĩnh Châu luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và đạt được những kết quả quan trọng. Báo Sóc Trăng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu về nội dung này.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ TX. Vĩnh Châu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thị xã đã chủ động triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII một cách thiết thực, hiệu quả. Thị ủy đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, về đạo đức; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; xây dựng hệ thống chính trị… Qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được phát huy. Vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở tiếp tục được khẳng định, đảm đương tốt vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy cấp trên đạt kết quả thiết thực. Sau đại hội đến nay, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên và triển khai nghị quyết đại hội cấp mình một cách nghiêm túc; tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu. Ảnh: Q.K

Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cơ sở nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, chăm lo công tác xây dựng Đảng; đa số cán bộ, đảng viên đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn nên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ đó là: Ban Thường vụ Thị ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy tổ chức cơ sở đảng quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, tạo nên sự chuyển biến sâu rộng trong toàn đảng bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và cấp ủy cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, thực hiện tốt phương pháp, phương châm của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Qua kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng, đã đánh giá đúng thực trạng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở trong việc quán triệt, triển khai thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong quá trình chỉ đạo thực hiện, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng của các tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên; có hiệu quả tác động tích cực đến sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong thời gian qua.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ TX. Vĩnh Châu còn những hạn chế, khuyết điểm gì?

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi: Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ TX. Vĩnh Châu vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy một số nơi chất lượng chưa cao, ít vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; một số cấp ủy cơ sở và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở một số nơi chưa được phát huy đúng mức. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng của một số ít tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa cao nên còn những mặt hạn chế nhất định.

Việc đấu tranh xây dựng nội bộ, tự phê bình và phê bình của một số đảng viên chưa cao, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, ít góp ý về khuyết điểm, hạn chế, chưa mạnh dạn đấu tranh với biểu hiện tiêu cực; một bộ phận đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm nguyên tắc của Đảng phải xử lý kỷ luật. Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở một số nơi còn chậm; tính tiền phong, gương mẫu của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý từng lúc chưa cao, nhất là cấp cơ sở. Công tác quản lý đảng viên của tổ chức đảng có nơi chưa chặt chẽ, nhất là quản lý đảng viên đi làm ăn xa...

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những định hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi: Trong thời gian tới, Thị ủy Vĩnh Châu sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định đúng mức công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; bám sát thực tiễn, công việc và địa bàn công tác. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, đi đầu trong công việc. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Q.K (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: