• Xây dựng Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ cấp bách hiện nay

22/08/2019 06:03 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 22/08/2019 | 06:03

STO - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta trong tình hình mới, mà còn xuất phát từ thái độ của kẻ thù, chúng quyết liệt chống phá, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Với nhận thức đó, từ ngày thành lập, Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Đến năm 1991, Đảng ta bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

Trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”. Vì thế, Nguyễn Ái Quốc không ngừng nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin để hình thành hệ thống lý luận cách mạng phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, là “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta …”. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cuộc đấu tranh của nhân dân ta, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Ảnh: H.NHƯ

Thực tiễn cách mạng nước ta gần 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cho thấy, do kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác to lớn hơn và hiện đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, đưa vị thế của Việt Nam ngày một nâng cao trên trường quốc tế. Đó là một thực tế lịch sử được cả thế giới thừa nhận.

Song, bất chấp sự thật hiển nhiên đó, các thế lực thù địch của cách mạng Việt Nam luôn tìm cách xuyên tạc, phủ nhận những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã đổ bao xương máu mới giành được. Đặc biệt, chúng dùng mọi thủ đoạn, vừa trắng trợn tinh vi, vừa thâm độc xảo quyệt để xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, hạ thấp tư tưởng, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không dừng lại đó, các thế lực thù địch cũng ra sức tìm mọi cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; vu cáo Hồ Chí Minh và Đảng ta “đem chủ nghĩa Mác - Lênin áp dụng vào Việt Nam là một sự gán ghép, gượng gạo dẫn đến sai lầm”, “là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước”... Đặc biệt, chúng lợi dụng những thiếu sót của Đảng ta trong thực tiễn, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng như các vụ việc phức tạp xảy ra trong nước để cho rằng Việt Nam nên phải thay chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng dân chủ tư sản cho “phù hợp với xu thế phát triển”…

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì còn nhiều hạn chế. Để khắc phục tình hình và để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, các cấp ủy, các ngành và địa phương cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Tăng cường tuyên truyền những nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng những hình thức thích hợp với từng đối tượng, làm cho nó thấm sâu vào đời sống tinh thần, định hướng tư tưởng các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban tuyên giáo các cấp, báo, đài, trường chính trị là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương Đảng ta trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình mới để mọi người có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo cho mọi người có sức tự đề kháng, không mơ hồ, mất cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường chính trị và các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên cơ sở thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực này, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Các cơ quan thuộc khối tư tưởng, văn hóa, truyền thông có nhiều tác phẩm, bài viết phê phán quan điểm sai trái, thù địch, vạch trần thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thổi phồng những sơ hở, yếu kém của ta trong công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối trong nội bộ và nhân dân. Đồng thời, tăng cường quản lý, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, hoạt động văn hóa văn nghệ theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm.

Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Đây vừa là nhu cầu, vừa là cơ sở để bổ sung, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng có sức sống trường tồn. Trong quá trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn cần khẳng định trong chủ nghĩa Mác - Lênin, những luận điểm nào có giá trị trường tồn; những luận điểm nào đã bị thực tiễn vượt qua; những luận điểm nào chúng ta đã hiểu chưa đúng do nghiên cứu chưa đến nơi đến chốn… Đây là việc làm thiết thực để củng cố nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận, nhất là cán bộ tuyên giáo, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đây là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có như vậy lực lượng này mới đủ sức tiên phong, xung kích trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

Cấp ủy, chính quyền, nhất là cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp phải nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội để định hướng xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp có thể dẫn đến “điểm nóng” về chính trị, an ninh, không để sơ hở cho kẻ địch lợi dụng chống phá. Coi trọng thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại, chủ động cung cấp thông tin định hướng nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý bí mật thông tin, kỷ luật phát ngôn; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về những điều cán bộ, đảng viên không được làm.

Kiên định, củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là điều tiên quyết để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đảm đương trách nhiệm cao cả mà Nhân dân giao cho lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để Đảng ta mãi là một Đảng cách mạng chân chính, khoa học, Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Kiên Trung

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: