• Xây dựng Đảng

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Ngọc Tuấn

Chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 14/09/2019 | 06:00

STO - Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch số 93-KH/TU để thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để nắm rõ hơn về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những nội dung cơ bản cần phải thực hiện tốt khi tiến hành đại hội đảng bộ các cấp?

Đồng chí Trần Ngọc Tuấn: Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo 6 yêu cầu, nhiệm vụ. Đó là, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh phải thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực; thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Q.K

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng mức, trung thực, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới là những người có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội.

Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội cấp trên.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

Phóng viên: Thưa đồng chí, việc chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện như thế nào?

Đồng chí Trần Ngọc Tuấn: Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm hai báo cáo. Báo cáo chính trị của đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế của từng đảng bộ, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải bảo đảm tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Q.K

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. đại hội đảng bộ các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh “qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

Phóng viên: Thưa đồng chí, việc chuẩn bị nhân sự, tiêu chuẩn cấp ủy viên như thế nào?

Đồng chí Trần Ngọc Tuấn: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các quy định của Đảng. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Phóng viên: Thưa đồng chí, về tổ chức đại hội điểm và thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp như thế nào?

Đồng chí Trần Ngọc Tuấn: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên); Đảng bộ Phường 2 (TX. Ngã Năm) và Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở. Thời gian đại hội điểm được tiến hành trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2-2020 đến ngày 21-2-2020. Đại hội đảng cấp cơ sở còn lại bắt đầu từ ngày 15-4-2020, kết thúc trước ngày 15-5-2020. Thời gian tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở không quá 2 ngày. Quá trình chỉ đạo đại hội, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương chọn đảng bộ cơ sở để thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội ở những nơi có đủ điều kiện.

Đối với cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ TP. Sóc Trăng, Đảng bộ huyện Kế Sách để tiến hành đại hội điểm cấp trên cơ sở. Thời gian tiến hành từ đầu tháng 6-2020 đến ngày 20-6-2020. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại tiến hành từ ngày 10-7-2020 và kết thúc trước ngày 10-8-2020; thời gian tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở không quá 3 ngày.

Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV diễn ra cuối tháng 9-2020. Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Q.K (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: