• Xây dựng Đảng

Đảng bộ huyện Long Phú thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2015 - 2020

17/08/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 17/08/2020 | 06:00

Đảng bộ huyện Long Phú hiện có 40 tổ chức cơ sở đảng với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hơn 3.100 đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú đã xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; hàng năm, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung công tác xây dựng Đảng, về kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện Long Phú trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Huỳnh Đức - Phó Bí thư Huyện ủy Long Phú cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tinh gọn, khoa học, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; từng bước đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tinh thần tự giác của đảng viên được kiểm tra, giám sát nhằm đưa ra kết luận chính xác, đảm bảo tính khách quan, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Cấp ủy các cấp luôn quan tâm bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên củng cố, kiện toàn cơ bản đảm bảo số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên được đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, công minh, chính xác, kịp thời.

Bí thư Huyện ủy Long Phú (thứ 2, bên phải sang) nhận bằng khen Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Q.K

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú tổ chức thực hiện theo chương trình kiểm tra, giám sát được 137 lượt đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý, trong đó kiểm tra 91 lượt tổ chức cơ sở đảng và giám sát được 46 lượt (32 lượt tổ chức cơ sở đảng và 14 lượt đảng viên). Cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát được 433 lượt, trong đó giám sát 177 lượt tổ chức đảng và 47 đảng viên; kiểm tra 165 lượt tổ chức đảng và 44 đảng viên. Nội dung tập trung vào việc chấp hành thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và cấp mình; nhiệm vụ đảng viên, về phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệm vụ do cấp ủy giao...

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng. Kết quả, đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 70 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 1 tổ chức đảng và 57 đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề được 142 lượt (86 lượt tổ chức đảng và 56 lượt đảng viên). Nội dung tập trung vào việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm nêu gương và tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã chỉ ra những khuyết điểm để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, ngăn ngừa vi phạm.

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng xem xét, giải quyết, xử lý kịp thời đơn thư tố cáo tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng được thực hiện cơ bản đảm bảo nguyên tắc, quy trình, khách quan, dân chủ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cấp ủy các cấp trong huyện xem xét, xử lý thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 57 đảng viên. Nội dung vi phạm tập trung vào việc chấp hành thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về đạo đức lối sống; thiếu trách nhiệm đối với việc tham mưu trong công tác quản lý đất đai; tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, quy định về những điều đảng viên không được làm. Ngoài ra còn xem xét xóa tên trong danh sách đảng viên là 67 trường hợp, do bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: Q.K

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua được tăng cường và đổi mới, chất lượng, hiệu quả theo hướng ngày càng được nâng cao. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát tập trung có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt, các lĩnh vực, đã góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót khi mới phát sinh, góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Định hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Huỳnh Đức - Phó Bí thư Huyện ủy Long Phú khẳng định: Huyện ủy Long Phú sẽ tiếp tục quán triệt, học tập các nghị quyết; chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy để tạo sự chuyển biến đối với các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, các tổ chức đảng các cấp, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Theo đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm nhằm chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hoạt động công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng từ việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, quy chế, quy trình kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong nhiệm kỳ; cần xác định rõ nội dung, đối tượng cho phù hợp. Ủy ban kiểm tra các cấp phải thực hiện tốt việc chủ động tham mưu cho cấp ủy và triển khai kiểm tra, giám sát theo Ðiều 30, Điều 32 Ðiều lệ Ðảng; nội dung kiểm tra, giám sát tiếp tục hướng vào trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và nhân dân, tập trung kiểm tra, giám sát đối với những đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, người nắm giữ trọng trách trong những điều kiện dễ phát sinh vi phạm. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các phòng, ban ngành có liên quan để tham mưu cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đảng. Tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm số lượng, chất lượng, có đủ bản lĩnh, gương mẫu đi đầu; quan tâm, tạo điều kiện giúp cho cán bộ ngành kiểm tra yên tâm công tác và nâng cao trình độ về mọi mặt.

Q.K

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: