• Xây dựng Đảng

Đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

28/10/2019 11:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 28/10/2019 | 11:00

STO - Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nếu đảng viên đi đầu, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào hành động cách mạng của địa phương thì đây là một việc làm tốt, đáng biểu dương, ngược lại vì những mục đích cá nhân, tư lợi tư quyền dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… thì cần phải loại bỏ ngay, bởi không đủ tư cách, phẩm chất của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ trực tiếp hay gián tiếp làm nguy hại đến Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được Tỉnh ủy quan tâm thực hiện trong thời gian qua và đạt những kết quả bước đầu.

Đẩy mạnh thực hiện công tác rà soát, sàng lọc

Đảng bộ tỉnh hiện có 15 đảng bộ cấp trên cơ sở, 651 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm: 227 đảng bộ cơ sở, 424 chi bộ cơ sở; có 31 đảng bộ bộ phận và 2.371 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 44.474 đảng viên (tính đến tháng 8-2019). Quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28 gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo Bác… đến các cấp ủy, đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhằm tạo sự thống nhất trong hành động.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công bố quyết định khai trừ ra khỏi Đảng cấp ủy viên cấp huyện. Ảnh: Q.K

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác rà soát, sàng lọc để loại những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng là công tác quan trọng, có tính quy luật của Đảng. Vì vậy, hàng năm các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao được thực hiện thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở. Lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong thực hiện các quy định của Đảng; thường xuyên chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, kịp thời phát hiện những đảng viên có biểu hiện sa sút ý chí chiến đấu, vi phạm đạo đức, lối sống nhưng chưa đến mức xem xét kỷ luật để cấp ủy giáo dục, giúp đỡ. Đồng thời, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng, trả thẻ đảng viên, không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng, đảng viên vi phạm tư cách, phẩm chất, đạo đức, lối sống, suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng... Chính những khiếm khuyết, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng mạnh dạn, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng 944 đảng viên; riêng từ đầu năm 2019 đến tháng 8-2019, đã xem xét cho ra khỏi Đảng 217 đảng viên không đủ tư cách là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên

Bên cạnh đó, để công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc kết nạp quần chúng vào Đảng; chú trọng chất lượng đảng viên mới kết nạp. Theo đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó trưởng Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện chặt chẽ từ khâu kết nạp. Các cấp ủy chú trọng công tác đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú để giáo dục, chăm bồi, giới thiệu với chi bộ, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ, giao nhiệm vụ cho đoàn viên, hội viên và quần chúng rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên mới luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện tốt. Ảnh: M.Linh

Song song đó, các cấp ủy đặc biệt chú trọng công tác thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng được thực hiện cẩn trọng, chu đáo theo đúng chủ trương, hướng dẫn của trên; mỗi đảng viên cũng được quán triệt đầy đủ, sâu sắc về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Qua đó, chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Kết quả, từ năm 2016 đến tháng 8-2019, toàn tỉnh kết nạp 7.732 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 44.474 đảng viên.

Ngoài ra, các cấp ủy còn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên, nhất là đảng viên mới kết nạp; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên. Tăng cường công tác quản lý đảng viên trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, về sinh hoạt gia đình và quan hệ xã hội nơi làm việc và nơi cư trú; cấp ủy nơi công tác và cấp ủy nơi cư trú tổ chức cho đảng viên thực hiện nghiêm Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Giao nhiệm vụ cho đảng viên đảm bảo phù hợp với khả năng, điều kiện, sức khỏe, sở trường của đảng viên…

Những kết quả đạt được chỉ là kết quả bước đầu. Thời gian tới, các cấp ủy sẽ tập trung và quyết tâm thực hiện tốt công tác rà soát, sàng lọc để loại những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW Ban Bí thư và chỉ đạo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt; muốn vậy phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử lý những đảng viên vi phạm, chống cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thà ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực… ”. Qua đó, sẽ góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng bộ.

M.Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: