• Xây dựng Đảng

Đảng bộ Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đổi mới, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

30/07/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 30/07/2020 | 06:00

STO - Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ và DN) tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc ngày 29-7, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội sẽ đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Dịp này, phóng viên Báo Sóc Trăng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lý Bình Cang - Bí thư Đảng ủy CCQ và DN tỉnh.

Phóng viên: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ CCQ và DN đã đoàn kết, chung sức, chung lòng lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả, xin đồng chí cho biết các kết quả nổi bật mà Đảng bộ đã đạt được?

Đồng chí Lý Bình Cang: Đảng bộ CCQ và DN tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 1628-QĐ/TU, ngày 27-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng. Sau khi hợp nhất, Đảng bộ CCQ và DN tỉnh đã phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, các mặt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; 9/10 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đảng ủy, cấp ủy cơ sở quan tâm đổi mới, nâng cao vai trò, năng lực trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng; xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng để triển khai thực hiện. Sau đại hội và sau hợp nhất hai Đảng bộ Khối, Đảng ủy kịp thời xây dựng Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đảng ủy và cấp ủy cơ sở thực hiện tốt quy chế làm việc, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và nhân sự cấp ủy cơ sở. Đồng thời tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, tỷ lệ đảng viên được học tập, quán triệt đạt trên 99%; quan tâm xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên... Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cơ bản được duy trì nền nếp; chất lượng sinh hoạt được nâng lên; nội dung, quy trình sinh hoạt cơ bản bảo đảm theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 7-8-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đảng ủy, cấp ủy cơ sở quan tâm đổi mới, nâng cao vai trò, năng lực trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng. Ảnh: MỸ LINH

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Đảng ủy kịp thời rà soát, ban hành các văn bản cụ thể hóa và chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Giải quyết đơn thư tố cáo đảng viên và khiếu nại kỷ luật Đảng kịp thời, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy cơ sở phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị và phối hợp người quản lý doanh nghiệp lãnh đạo đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp và tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động đoàn thể ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, thu hút sự tham gia của quần chúng.

Phóng viên: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ và DN tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng chí có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Đồng chí Lý Bình Cang: Việc tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ CCQ và DN tỉnh được thực hiện đúng theo hướng dẫn, các quy định. Cụ thể đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 24-8-2018 của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ảnh: QUANG BÌNH

Đồng thời còn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và nhân sự cấp ủy cơ sở. Đặc biệt, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (nay là Đảng ủy CCQ và DN tỉnh) bên cạnh việc tăng cường chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng được thành lập trong các doanh nghiệp, còn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất của chủ doanh nghiệp về thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy để chỉ đạo thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân (so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội là 3 tổ chức đảng)...

Phóng viên: Trước những dự báo về tình hình thuận lợi cũng như khó khăn trong nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ CCQ và DN tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lý Bình Cang: Trước dự báo tình hình thuận lợi cũng như khó khăn trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ CCQ và DN tỉnh xác định mục tiêu là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sửa đổi lề lối làm việc, tác phong lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, xây dựng Đảng bộ CCQ và DN tỉnh vững mạnh, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà 5 năm tới.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Ảnh: ĐÌNH HẢI

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu xác định, Đảng ủy đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tới, gồm: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy cơ sở về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đối với đảng viên, quần chúng. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ủy và cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xây dựng phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy CCQ và DN tỉnh, cấp ủy cơ sở tăng cường kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên về chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Củng cố, kiện toàn bộ máy và cán bộ làm công tác kiểm tra từ Đảng ủy đến cơ sở, bảo đảm số lượng, chất lượng; lãnh đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò cấp ủy cơ sở trong lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo đảng viên, người lao động, các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa người đứng đầu cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh.

Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, tạo điều kiện cho các đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác vận động, tập hợp quần chúng, xây dựng các mô hình, chương trình hành động, các phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

QUANG BÌNH (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: