• Xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Thống - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng

  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 09/01/2019 | 06:00

STO - Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp ủy ban hành và tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Phối hợp các Ban xây dựng Đảng của cấp ủy gợi ý nội dung kiểm điểm, dự kiểm điểm các tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại kỷ luật, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng theo thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên Báo Sóc Trăng, đồng chí Nguyễn Văn Thống - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện chương trình công tác năm 2018, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Qua đó, đã kiểm tra 537 đảng viên, 764 tổ chức. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 10 tổ chức; ban thường vụ huyện ủy và tương đương kiểm tra 2 đảng viên, 236 tổ chức; đảng ủy cơ sở kiểm tra 46 đảng viên, 518 tổ chức; chi bộ kiểm tra 489 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 6 đảng viên, 18 tổ chức có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Đồng thời, giám sát chuyên đề 520 đảng viên, 407 tổ chức. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 12 tổ chức; ban thường vụ huyện ủy và tương đương giám sát 5 đảng viên, 142 tổ chức; đảng ủy cơ sở giám sát 91 đảng viên, 221 tổ chức; đảng ủy bộ phận giám sát 32 tổ chức; chi bộ giám sát 424 đảng viên. Qua giám sát, phát hiện 7 đảng viên, 26 tổ chức có dấu hiệu vi phạm, đã chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm... 

Qua kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy nhận thức và nghiêm túc triển khai, quán triệt và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; đồng thời, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng.

Phóng viên: Thưa đồng chí, còn đối với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định của ủy ban kiểm tra các cấp trong năm qua như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định về kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, năm qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 80 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (có 42 là cấp ủy viên các cấp). Nội dung kiểm tra: việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy định về những điều đảng viên không được làm; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; đất đai; tài chính; đoàn kết nội bộ... Qua kiểm tra, kết luận 78 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 45 đảng viên, chiếm 57,7% so với số có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 42. 

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra 43 tổ chức khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ... Qua kiểm tra, kết luận 7 tổ chức vi phạm, chiếm 16,28% so với tổng số tổ chức được kiểm tra, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức (đã thi hành kỷ luật). 

Qua kiểm tra, tuy ở các mức độ khác nhau nhưng hầu hết đảng viên đều có vi phạm, cho thấy ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện khá tốt công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để quyết định kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, xem xét xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời đảng viên, tổ chức đảng vi phạm.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết thêm về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên trong năm 2018?

Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, năm 2018, ban thường vụ huyện ủy và đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 tổ chức đảng (tăng 1 tổ chức so với năm 2017). Nội dung vi phạm: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ...

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 116 đảng viên vi phạm bằng các hình thức: khiển trách 73, cảnh cáo 35, cách chức 7, khai trừ 1. Trong tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 37 là cấp ủy viên các cấp. Nội dung vi phạm: nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết nội bộ; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; cố ý làm trái; thiếu tinh thần trách nhiệm; đất đai; tài chính... Ngoài ra, xóa tên, đưa ra khỏi Đảng 240 đảng viên (tăng 109 đảng viên so với năm 2017); đình chỉ sinh hoạt đảng 2 đảng viên.

Việc thi hành kỷ luật của các cấp ủy đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy định xử lý đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, được đảng viên và nhân dân đồng tình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum tặng bức trướng cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên: Đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2019?

Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Năm 2019, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Phối hợp các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy tham mưu ban thường vụ cấp ủy xây dựng và thực hiện hoàn thành tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của cấp ủy năm 2019. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của ủy ban kiểm tra, nhất là tiếp tục tăng cường công tác giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát và kiểm điểm tự phê bình, phê bình cuối năm. Xử lý, tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; xem xét, giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên không để tồn đọng, kéo dài.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên thuộc diện ban thường vụ cấp ủy quản lý. Kiên quyết xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp quản lý để xảy ra tham nhũng.

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy ủy ban kiểm tra đảm bảo số lượng, chất lượng; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhằm đấu tranh ngăn chặn, giáo dục, răn đe các hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Q.K (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Nam - Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: