• Huyện Long Phú

Khởi sắc Tân Hưng

24/03/2020 06:02 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 24/03/2020 | 06:02

STO - Là xã nông nghiệp, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của huyện Long Phú, trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Tân Hưng đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục ổn định và có bước phát triển khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, dân chủ được tăng cường phát huy, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng bền chặt.

Đồng chí Lê Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng cho biết, trong 5 năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng khai thác tiềm năng và lợi thế địa phương. Nhiều chương trình, dự án được triển khai thực hiện như: Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Dự án Phát triển lúa đặc sản, Dự án Phát triển chăn nuôi bò thịt… Một số mô hình sản xuất hiệu quả như mô hình 3 giảm 3 tăng, mô hình 1 phải 5 giảm được nông dân áp dụng.

Giao thông nông thôn ở xã Tân Hưng phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Q.K

Đến cuối năm 2019, diện tích gieo trồng lúa của xã là 7.514ha, đạt 141,77% chỉ tiêu nghị quyết; tổng sản lượng lúa 44.377 tấn, đạt 128,81% chỉ tiêu nghị quyết, trong đó, sản lượng lúa đặc sản chiếm 65%. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 151 triệu đồng, đạt 100,67% chỉ tiêu nghị quyết. Trong nhiệm kỳ, xã Tân Hưng đã huy động các nguồn lực với trên 41,6 tỉ đồng thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến cuối năm 2019, xã đạt được 15 tiêu chí nông thôn mới. Dự kiến cuối năm 2020, xã đạt 16 tiêu chí nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết.

Là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Tân Hưng đã quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và các giải pháp giảm nghèo bền vững. Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy, đảng viên theo sát, giúp đỡ hộ nghèo triển khai thực hiện tốt các mô hình làm ăn có hiệu quả, dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động. Đánh giá kết quả trong 5 năm, xã đã giải quyết việc làm mới cho 1.842/1.500 lao động, đạt 123% chỉ tiêu nghị quyết; đào tạo và dạy nghề được 940/925 người, đạt 101,62% chỉ tiêu nghị quyết; xây dựng và bàn giao 112 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền 3,4 tỉ đồng. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ đã giảm nghèo cho 528 hộ, đạt 189% chỉ tiêu nghị quyết, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo người Khmer đều được kéo giảm trên 4%/năm. Tính đến nay, toàn xã còn 120 hộ nghèo, chiếm 3,90% và hộ cận nghèo 125, chiếm 4,06%.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã Tân Hưng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng luôn được triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 98%. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, thường xuyên nắm bắt tư tưởng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đảng ủy xã tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được quan tâm thực hiện nghiêm túc gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế.

Trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Q.K

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Chú trọng giáo dục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên. Từ đó, cải tiến tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mở rộng dân chủ, gần gũi nhân dân; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, rèn luyện đạo đức, phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố lòng tin trong nhân dân.

Đồng chí Lê Thanh Phương khẳng định, với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, sáng tạo”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tân Hưng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đổi mới, sáng tạo công tác lãnh đạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tái cơ cấu nông nghiệp theo chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác và kinh tế tư nhân; bảo vệ môi trường, đề ra các giải pháp thích hợp và có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục; giải quyết việc làm, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Mục tiêu cụ thể của Đảng bộ xã Tân Hưng trong nhiệm kỳ tới là phấn đấu đạt diện tích trồng lúa hàng năm 5.000ha, năng suất bình quân 5,6 tấn/ha, sản lượng 28.000 tấn, trong đó sản lượng lúa đặc sản 75%. Diện tích trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày 80ha. Thành lập mới từ 1 đến 2 hợp tác xã, 3 đến 5 tổ hợp tác, đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 1 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Giải quyết việc làm mới cho 1.385 người, dạy nghề cho 250 người. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5 đến 3,5%/năm/tổng số hộ nghèo (trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer 3,5 đến 4,5%/năm/số hộ nghèo Khmer). Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 80%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80%, các đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh hàng năm đạt 90%.

Tin rằng với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hưng sẽ tạo nên những thành tựu nổi bật, đưa Tân Hưng tiếp tục khởi sắc hơn trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

Q.K

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: