• Xây dựng Đảng

Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

20/02/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 20/02/2021 | 06:00

STO - Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 25-1-2021 đến ngày 1-2-2021 tại Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập Nước).

Tại đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tập trung vào một số vấn đề chung, cơ bản, có tính khái quát, làm rõ những nội dung chủ yếu và các điểm nhấn quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo tóm tắt các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại phiên khai mạc. Ảnh: VIẾT CHUNG (BÁO SGGP)

Báo cáo đánh giá, 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đất nước phát triển nhanh, bền vững; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân 5,9%. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược đạt được kết quả quan trọng. Chính trị, xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam… có nhiều chuyển biến tích cực, có mặt khá nổi bật. Sức mạnh quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả. Qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đất nước đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, 5 bài học kinh nghiệm được rút ra. Một là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Hai là, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực. Bốn là, tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa các mối quan hệ… Năm là, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đi đôi giữ vững môi trường hòa bình, ổn định an ninh, an toàn để phát triển đất nước.

Báo cáo nhận định, dù đạt được thành tựu rất quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục cho bằng được. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác.

5 quan điểm chỉ đạo cơ bản cần quán triệt trong cả nhận thức và hành động về tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; về chiến lược phát triển tổng thể cho đất nước; về động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước; về nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc; về mục tiêu phát triển tổng quát trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo: phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng XHCN, với các mục tiêu cụ thể được xác định: đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

6 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, nhằm tạo bước chuyển quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo gồm: (1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (2) Đổi mới mạnh mẽ, có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; (3) Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; (4) Giữ vững độc lập, tự chủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; (5) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; (6) Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai tài nguyên; tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: DUY LINH (BÁO NHÂN DÂN)

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, cần đặc biệt chú trọng, tạo chuyển biến về chất ba khâu đột phá chiến lược do Đại hội XI, XII đã đề ra và được Đại hội XIII bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới, cụ thể là: (1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; (2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt; (3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, về môi trường và quốc phòng - an ninh.

Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật; ý Đảng hợp với lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên CNXH.

LÂM TẤN HÒA - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: